Biuro Rachunkowe- outsourcing

Moduły dedykowane dla firm świadczących kompleksową obsługę procesów kadrowo-płacowych w formie outsourcingu.


Moduł ten został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych oraz firm świadczących outsourcing kadrowo-płacowy, którzy potrzebują wykonać pewne operacje w sposób seryjny.

Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane.

Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Płace i Kadry

Obsługa działu kadrowo - płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.
Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Umożliwia:

  • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
  • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik,
  • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
  • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności,
  • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
  • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
  • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
  • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
  • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
  • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
  • tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
  • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
  • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
  • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
  • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
  • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
  • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
  • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
  • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
  • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Płace i Kadry Plus

Posiada dodatkowe funkcje takie, jak:

  • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
  • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
  • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
  • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
  • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności,
  • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych,
  • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
  • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych,
  • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
  • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
  • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
  • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
  • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
  • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
  • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Płace i Kadry można zintegrować z aplikacją mobilną Comarch ERP e-Pracownik oraz z Biurem Rachunkowym.

e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami.
Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.
Od wersji Comarch ERP Optima 2015.2 wprowadzono możliwość korzystania z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym zainstalowanej w chmurze Comarch.

Comarch ERP e-Pracownik to:

  • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
  • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu Comarch ERP Optima na np. zwolnienie chorobowe,
  • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
  • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
  • dostęp do przygotowanych w Comarch ERP Optima wydruków, np. kwitków wypłat, PIT-ów,
  • operacje związane z czasem pracy pracownika - odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
  • osobisty pulpit każdego pracownika,
  • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym - możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
  • widok grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
  • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
  • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
  • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
  • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
  • funkcje związane z zarządzaniem:

- lista Użytkowników z informacją o stanie ich konta,
- uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
- struktura podległościowa firmy zsynchronizowana z Comarch ERP Optima,
- wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

Zobacz film prezentujący możliwości aplikacji Comarch ERP e-Pracownik

Zalety Comarch ERP e-Pracownik:

  • interfejs dynamicznie dopasowujący się do rozmiaru ekranu komputera, tableta czy smartfona,
  • pracownicy - możliwość wyszukiwania oraz filtrowania pracowników w oparciu o grupy: wszyscy podwładni, bezpośredni podwładni, wszyscy pracownicy,
  • plan pracy – możliwość edycji pojedynczego dnia lub kilku dni,
  • urlopy – możliwość zgłaszania i zatwierdzania urlopów,
  • delegacje – możliwość zgłaszania i zatwierdzania delegacji,
  • e-nieobecność – możliwość odnotowania informacji o dowolnej nieobecności pracownika,
  • umowy cywilnoprawne – dostęp do aplikacji również dla osób, z którymi zostały zawarte m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło,
  • potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji.